VHbuild s.r.o. zateplení budov, rekonstrukce RD, stavební práce

tel.: 226 518 518 / gsm: 732 208 083
e-mail: firma@vhbuild.eu
Kde nás najdete »

Zelená dotace

Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

Dotační program nový panel

Programu usnadňuje financování oprav panelových bytových domů nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav.

Systém zateplení budov

Systém zateplení zahrnuje izolaci důležitých částí budovy jako je fasáda, výplně otvorů, střecha, spodní stavba ,balkony, lodžie, římsy.

O naší firmě

Firma byla založena v roce 1999 jako realizační stavební firma o odchodním názvem Václav Havlíček. Od 02/2005 působí na trhu již pod obchodním názvem VH build s.r.o.

Největší a hlavní část naší činnosti je v realizacích a rekonstrukcích pozemních komunikací, parkovišť a ostatních zpevněných ploch, při realizacích fasádních kontaktních zateplovacích systémů a rekonstrukcích panelových domů. Okrajově se firma zabývá inženýrskou činností a prodejem stavebních materiálů.

Zákazník a naše firma

Firma se již od svého prvopočátku zaměřuje na spokojenost zákazníka s konečným předávaným produktem (stavebním dílem), ale nejen s ním. Je pro nás velmi důležité aby se zákazník cítil příjemně a byl spokojen i s jednáním našich zástupců během celé realizace zakázky od předání podkladů pro vypracování nabídky od zákazníka až po předání hotového díla bez vad a nedodělků a dále v řešení případných nepříjemných závad během záruční doby na námi vyhotovené dílo.

Pro jejich spokojenost je snahou naší firmy o zapojení zákazníka do vytváření díla podle jeho představ. U našich výrobků je největší důraz kladen na jejich funkčnost, dlouhou životnost a bezpečnost díla jako celku. Naší předností v konkurenčním boji je kvalitní, rychlá a cenově přijatelná realizace zakázek.

Systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

Firma je od roku 2003 držitelem certifikátu jakosti ISO 9001 a veškeré procesy jsou tudíž řízeny systémem jakosti dle této normy.

Zaměstnanci Nedílnou součástí zkvalitňování služeb pro zákazníky je i zapojení zaměstnanců do systému jakosti a environmentu. Toto zapojení je prováděno pravidelnými školeními na zaváděný systém jakosti a EMS , následným přezkoušením jejich znalostí vč. znalostí dopadů jejich činností na životní prostředí a také kontrolou dodržování smj a ems v praxi. Dále se firma zaměřuje na zkvalitňováni technologických postupů při realizaci pracovníky.

Ochrana životního prostředí ČSN EN ISO 14 001:2005

Firma si je vědoma dopadů své činnosti na životní prostředí (ovlivňování okolí při realizaci staveb, v průběhu jejich používání i při jejich odstraňování). Trvalá péče ochrany životního prostředí a snižování negativních dopadů je jedním ze základních bodů strategie společnosti. Pro trvale udržitelný rozvoj se zejména zavazujeme:

  • Dodržovat ustanovení všech legislativních předpisů týkající se ochrany životního prostředí, včetně místrních vyhlášek a příslušných platných norem pro kvalitní a ekologicky šetrnější realizaci zakázek.
  • Aktivně vyhledávat možné zdroje negativně působící na životní prostředí před zahájením realizace zakázky a v jejím průběhu.
  • Využívat materiály a technologie co nejšetrnější k životnímu prostředí při udržení kvality díla
  • Dodržovat podmínky při umisťování staveb v krajinných oblastech a ochranných pásmech v okolí ekologicky významných území.
  • Plánovat omezování negativních dopadů  na životní prostředí, které společnost může ovlivnit a to především ve snižování produkce nutných odpadů, emisí z provozu mechanismů a služebních vozidel při realizací zakázek, ale i při činnostech přímo s realizací nesouvisejících.
  • Zajistit informovanost všech zaměstnanců o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí a o metodách eliminace negativních dopadů, o riziku a předcházení ekologickým haváriím. toto je zajišťováno pravidelnými školeními v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Vyžadovat dodržování zásad ochrany životního prostředí od spolupracujících firem a zadavatelů / uživatelů staveb.
  • Trvale rozvíjet systém ochrany životního prostředí pro ještě větší spokojenost našich zákazníků s naší činností na svých pozemcích a budovách.

Politika organizace je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení společnosti odpovídá za určování/plánování cílů a za kontrolu dodržování stanovených zásad.

Všichni zaměstnanci jsou povinni vykonávat přidělené činnosti v souladu se zásadami systému jakosti a ochrany životního prostředí, jsou zainteresováni na vyhledávání aspektů, které by mohly mít negativní vliv na okolí.

Schváleno dne 24.5.2005 

Dotace na zateplení a ekologické vytápění

30.10.2009 - Kdo může o dotace zažádat? O dotace může pozažádat majitel rodinného domu, bytového domu, ať už se jedná o fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Může se jednat

více informací

O dotační programu Nový Panel

30.10.2009 - Program Nový panel je dle Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

více informací

Zdroje informací na internetu

15.10.2009 - Zelená úsporám Na co je možné žádat dotaciKdo může žádat o dotaciKde je možné žádat o dotaciJak je možné žádat o dotaci Slovníček pojmů Dokumenty ke stažení

více informací