VHbuild s.r.o. zateplení budov, rekonstrukce RD, stavební práce

tel.: 226 518 518 / gsm: 732 208 083
e-mail: firma@vhbuild.eu
Kde nás najdete »

Zelená dotace

Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

Dotační program nový panel

Programu usnadňuje financování oprav panelových bytových domů nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav.

Systém zateplení budov

Systém zateplení zahrnuje izolaci důležitých částí budovy jako je fasáda, výplně otvorů, střecha, spodní stavba ,balkony, lodžie, římsy.

Zelená dotace

Cílem programu je podpořit vybraná opatření realizovaná v obytných budovách fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími obytné budovy, která povedou jak k okamžitému snížení emisí oxidu uhličitého, tak k nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění.

Podpora je koncipována jako semi-mandatorní, tedy připravena tak, aby prostředky programu mohly být čerpány v průběhu celého programového období od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012 bez razantní změny podmínek a dotace byla poskytnuta každému, kdo o podporu požádá a splní tyto podmínky. Program bude průběžně monitorován a nezásadní změny podmínek mohou nastat na základě pravidelného vyhodnocování úspěšnosti programu.

Podpora bude zastavena jen v případě, že dojde k vyčerpání prostředků programu. Takové nastavení dotačního programu má za cíl vytvořit důvěru potenciálních žadatelů v něj. Zároveň umožní jeho účinnou propagaci. Žádost o podporu z programu bude moci být žadatelem podávána před začátkem realizace investice. Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP) vystaví žadateli právně závazné rozhodnutí o podpoře a dotační prostředky budou pro něj rezervovány do určitého data a za předpokladu splnění všech podmínek programu.

Po doložení realizace opatření pak žadatel neprodleně obdrží prostředky na svůj účet. Žadatel však bude moci o dotaci požádat i po dokončení realizace opatření, pokud si tak sám zvolí. Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci rodinných a bytových domů, tedy fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí) nebo podnikatelské subjekty. Maximální celková výše podpory z programu je pro jeden subjekt (unikátní IČ) na 30 mil. Kč za celé programové období.

Podpora se bude dále řidít pravidly Evropské unie pro poskytování veřejné podpory. V případě opatření realizovaných ve stávajících bytových domech jsou oprávněnými žadateli v oblasti podpory A (úspory energie na vytápění) pouze vlastníci bytových domů nepanelové technologie, v oblasti podpory C (využití OZE pro vytápění a ohřev teplé vody) mohou žádat i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie. V programu není možné podpořit žádosti u projektů, jejichž realizace byla dokončena před 1. dubnem 2009.

Rozhodné datum bude datum kolaudace nebo datum převzetí stavby či technologie od dodavatelské firmy. V případě více dodavatelů stavby je rozhodné datum převzetí posledního díla, které je nutné pro splnění podmínek programu v dané oblasti podpory

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PODPOROVANÝCH OPATŘENÍ 

V souladu s cíli programu byla jednotlivá opatření podporovaná z programu vybrána na základě následujících kritérií:

 • efektivnost vynaložení prostředků na snížení emisí CO2 (vyjádřená tzv. faktorem greeningu),
 • snížení spotřeby primárních zdrojů energie a konečné spotřeby tepla na vytápění,
 • zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie,
 • snížení znečištění ovzduší lokálními polutanty,
 • nastartování dlouhodobých progresivních trendů trvale udržitelného stavění,
 • multiplikační efekt podpory,
 • politické priority ministerstva životního prostředí a vlády,
 • soulad s podmínkami stran kupujících tzv. jednotky přiděleného množství (tedy emisní kredity podle pravidel Kjótského protokolu).

OBLASTI PODPORY Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Podporovaná opatření v rámci programu Zelená úsporám jsou následující:

A. Úspory energie na vytápění

A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení).

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu

B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody

C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

C.3 Instalace solárně-termických kolektorů. D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Zdroje

Více informací naleznete v dokumentech, které přikládáme níže ke stažení nebo v naší aktualitě Zdroje informací na internetu.

Soubory ke stažení

 • Zelená úsporám (287.3 kB)
  Osvědčení o absolvování semináře pro technickrý dozor stavebníka při zateplování budov.
 • Příručka pro žadatele o podporu (546.51 kB)
  Tato příručka pro žadatele vymezuje všechny podstatné aspekty Programu a je připravena tak, aby vám pomohla s přípravou a podáním žádosti a jejích příloh a navedla vás k úspěšnému získání příslušné dotace.

Dotace na zateplení a ekologické vytápění

30.10.2009 - Kdo může o dotace zažádat? O dotace může pozažádat majitel rodinného domu, bytového domu, ať už se jedná o fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Může se jednat

více informací

O dotační programu Nový Panel

30.10.2009 - Program Nový panel je dle Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

více informací

Zdroje informací na internetu

15.10.2009 - Zelená úsporám Na co je možné žádat dotaciKdo může žádat o dotaciKde je možné žádat o dotaciJak je možné žádat o dotaci Slovníček pojmů Dokumenty ke stažení

více informací